Application

Xin các phụ huynh điền đơn dưới đây hoặc gởi email đến thầy cô cho biết các thông tin:

  1. Tên họ các em
  2. Điạ chỉ điện thư
  3. Địa chỉ
  4. Số phone nhà
  5. Other info: Năm sinh, Tên cha Số cell phone cha email cha tên mẹ Số cell phone mẹ email mẹ
1 Student Name  
2 E-mail  
3 Address  
4 Home Phone  
5 Other Info